Malayalam Articles

Malayalam Article 1 – May 2024

വിടുതലും വിശുദ്ധികരണവും   വിടുതലും വിശുദ്ധികരണവും നമ്മുടെ മുൻപിൽ വച്ചിട്ടു ഇതിൽ ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കു എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വിടുതലാണ്. ആരെയും കുറ്റം

Malayalam Article 1 – April 2024

ലജ്ജയായതിൽ മാനം തോന്നരുത്   ഗലാത്യർ 5 : 25 “ആത്മാവിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്‌ക.”   വിശ്വാസികൾ

Malayalam Article 3 – April 2024

എന്റെ നീതി പ്രവർത്തികൾ   രണ്ടു ദിർഹം ആണ് ഒരു ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ചായക്ക്. ഉഴുന്നു വടയ്ക്കു ഒന്നര ദിർഹവും. ഞാൻ ഒരു ഉഴുന്നു

Malayalam Article 4 – April 2024

തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം സങ്കീർത്തന ധ്യാനം  (സങ്കീർത്തനം :84) ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റെന്തിനെക്കാളും ദൈവസന്നിധിയും അവിടുത്തെ ആരാധനയും സങ്കീർത്തനക്കാരന് പ്രിയങ്കരമായി മാറി. ദേഹവും, ദേഹിയും,

Malayalam Article 1 – March 2024

പുരുഷനും പുരുഷത്വവും   വായനാഭാഗം 1 കൊരിന്ത്യൻ 13:11 “ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെപ്പോലെ സംസാരിച്ചു, ശിശുവിനെപ്പോലെ ചിന്തിച്ചു, ശിശുവിനെപ്പോലെ നിരൂപിച്ചു; പുരുഷനായ ശേഷമോ ഞാൻ

Malayalam Article 2 – March 2024

യഹോവയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ആനന്ദം   ദീർഘനാളുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ, പരിഹാസത്തിന്റെയും നിന്ദകളുടെയും നീണ്ട കാലയളവിനുശേഷം ഹന്നാ ഇപ്പോൾ കവിതയെഴുതുകയാണ്. ദുഃഖങ്ങളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഗിരി ശൃംഗങ്ങളിൽ കവിതകൾ

Malayalam Article 3 – March 2024

പിക്നിക്   വർഷാന്ത്യത്തിലും വർഷാരംഭത്തിലും വീണു കിട്ടുന്ന വിരലിലെണ്ണാവുന്ന  ഭാഗ്യ ദിനങ്ങൾ ആണ് തണുപ്പേറിയ ദുബായ് ദിനങ്ങൾ. യൂറോപ്പ്കാരെപ്പോലെ കമ്പിളിക്കുപ്പായമൊക്കെ ധരിച്ചു നടക്കുവാൻ കിട്ടുന്ന

Malayalam Article 1 – February 2024

പരിശ്രമം വ്യർത്ഥമാകരുത് വായനാഭാഗം : സങ്കീർത്തനം 39:6 “മനുഷ്യരൊക്കെയും വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം; അവർ വ്യർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നിശ്ചയം; അവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു;

Malayalam Article 2 – February 2024

കനൽ വഴിയിലൂടെ പെട്ടകം ചുമക്കുന്നവർ   കൂടാരത്തിന്റെ കുറ്റികൾ വലിച്ചൂരി സാധനസാമഗ്രികൾ അടുക്കി കെട്ടി മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇസ്രയേൽ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പെട്ടകം

Malayalam Article 3 – February 2024

ഭാഗ്യവാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചു സമയം കൊണ്ടു പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുവാൻ വ്യഗ്രതപ്പെടുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഒത്തിരിക്കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം

Malayalam Article 4 – February 2024

ദൈവീക സമാധാനം വായനാഭാഗം :  യോഹന്നാൻ 14 :27  “സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നേച്ചുപോകുന്നു; എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു; ലോകം തരുന്നതുപോലെ

Ordination Service – Evng Alex Abraham

ഓർഡിനേഷൻ സർവീസ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ് അലക്സ് ഏബ്രഹാമിനു പാസ്റ്റർ ആയി ഓർഡിനേഷൻ ലഭിച്ചു. 2024 ജനുവരി 30 ശനിയാഴ്ച കൂടിയ സഭയുടെ  യോഗത്തിൽ വച്ചു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്

Malayalam Article 1 – January 2024

പ്രകാശം പ്രദർശിക്കപ്പെടേണം വായനാഭാഗം യെശയ്യാവ്‌ 60:1 “എഴുന്നേറ്റു പ്രകാശിക്ക; നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു; യഹോവയുടെ തേജസ്സും നിന്റെമേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു.”   ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെമേൽ ദൈവം

Malayalam Article 2 – January 2024

ഞാൻ അറിയുന്ന യേശു എന്നെ അറിയുന്നുണ്ടോ ?   വായനാഭാഗം : മത്തായി 7:23  “ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ,

Malayalam Article 1 – December 2023

വികാരവും വിചാരവും വിശ്വാസവും   വായനാഭാഗം മലാഖി 2:13 “യഹോവ ഇനി വഴിപാടു കടാക്ഷിക്കയോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽനിന്നു പ്രസാദമുള്ളതു കൈക്കൊൾകയോ ചെയ്യാതവണ്ണം നിങ്ങൾ അവന്റെ

Malayalam Article 2 – December 2023

ജയോത്സവം   വായനാഭാഗം 2 കൊരിന്ത്യർ 2 : 14 – “ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലാടത്തും ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു തന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ

Malayalam Article 3 – December 2023

നമ്മുടെ മക്കളെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ? മക്കൾക്ക് ഉന്നതമായ ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഇന്ന് എവിടെയും

Malayalam Article 4 – December 2023

ശത്രുവിന്റെ നേരെ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആയുധം   വായനാഭാഗം 2 കൊരിന്ത്യർ 10:4  “ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡികങ്ങൾ അല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ

Malayalam Article 1 – November 2023

ഇപ്പോൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയത് കാണുവാനുണ്ട് വായനാഭാഗം – സങ്കീർത്തനങ്ങൾ  27 : 3  “ഒരു സൈന്യം എന്റെ നേരെ പാളയമിറങ്ങിയാലും എന്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല;