Malayalam Articles

Malayalam Article 1 – February 2024

പരിശ്രമം വ്യർത്ഥമാകരുത് വായനാഭാഗം : സങ്കീർത്തനം 39:6 “മനുഷ്യരൊക്കെയും വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം; അവർ വ്യർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നിശ്ചയം; അവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു;

Malayalam Article 2 – February 2024

കനൽ വഴിയിലൂടെ പെട്ടകം ചുമക്കുന്നവർ   കൂടാരത്തിന്റെ കുറ്റികൾ വലിച്ചൂരി സാധനസാമഗ്രികൾ അടുക്കി കെട്ടി മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇസ്രയേൽ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പെട്ടകം

Malayalam Article 3 – February 2024

ഭാഗ്യവാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചു സമയം കൊണ്ടു പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുവാൻ വ്യഗ്രതപ്പെടുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഒത്തിരിക്കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം

Malayalam Article 4 – February 2024

ദൈവീക സമാധാനം വായനാഭാഗം :  യോഹന്നാൻ 14 :27  “സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നേച്ചുപോകുന്നു; എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു; ലോകം തരുന്നതുപോലെ

Ordination Service – Evng Alex Abraham

ഓർഡിനേഷൻ സർവീസ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ് അലക്സ് ഏബ്രഹാമിനു പാസ്റ്റർ ആയി ഓർഡിനേഷൻ ലഭിച്ചു. 2024 ജനുവരി 30 ശനിയാഴ്ച കൂടിയ സഭയുടെ  യോഗത്തിൽ വച്ചു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്

Malayalam Article 1 – January 2024

പ്രകാശം പ്രദർശിക്കപ്പെടേണം വായനാഭാഗം യെശയ്യാവ്‌ 60:1 “എഴുന്നേറ്റു പ്രകാശിക്ക; നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു; യഹോവയുടെ തേജസ്സും നിന്റെമേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു.”   ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെമേൽ ദൈവം

Malayalam Article 2 – January 2024

ഞാൻ അറിയുന്ന യേശു എന്നെ അറിയുന്നുണ്ടോ ?   വായനാഭാഗം : മത്തായി 7:23  “ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ,

Malayalam Article 1 – December 2023

വികാരവും വിചാരവും വിശ്വാസവും   വായനാഭാഗം മലാഖി 2:13 “യഹോവ ഇനി വഴിപാടു കടാക്ഷിക്കയോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽനിന്നു പ്രസാദമുള്ളതു കൈക്കൊൾകയോ ചെയ്യാതവണ്ണം നിങ്ങൾ അവന്റെ

Malayalam Article 2 – December 2023

ജയോത്സവം   വായനാഭാഗം 2 കൊരിന്ത്യർ 2 : 14 – “ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലാടത്തും ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു തന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ

Malayalam Article 3 – December 2023

നമ്മുടെ മക്കളെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ? മക്കൾക്ക് ഉന്നതമായ ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഇന്ന് എവിടെയും

Malayalam Article 4 – December 2023

ശത്രുവിന്റെ നേരെ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആയുധം   വായനാഭാഗം 2 കൊരിന്ത്യർ 10:4  “ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡികങ്ങൾ അല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ

Malayalam Article 1 – November 2023

ഇപ്പോൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയത് കാണുവാനുണ്ട് വായനാഭാഗം – സങ്കീർത്തനങ്ങൾ  27 : 3  “ഒരു സൈന്യം എന്റെ നേരെ പാളയമിറങ്ങിയാലും എന്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല;

Malayalam Article 2 – November 2023

ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല   വായനാഭാഗം  മത്തായി (7-22-23) “കർത്താവേ, കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും

Malayalam Article 3 – November 2023

ഇന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്‌ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടു പകുതികളുടേതാണ്. യോജിക്കാത്ത രണ്ടു പകുതികൾ. ദൈവത്തെ തന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം സ്തുതിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ്

Malayalam Article 1 – October 2023

നാം ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നത് എന്താണ്? വായനാഭാഗം യിരേമ്യാവ് – 9:24  “പ്രശംസിക്കുന്നവനോ: യഹോവയായ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ദയയും ന്യായവും നീതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ എന്ന ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതിൽ

Malayalam Article 2 – October 2023

ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറകൾ   അത്ഭുതപൂർവ്വമായ മഹാ സംഭവത്തിലേക്കു നാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. പെസഹ എന്ന പെരുന്നാളിന് യെരുശലേമിൽ വന്നു കൂടിയ ജനസമൂഹങ്ങൾ റോമൻ

Malayalam Article 3 – October 2023

പ്രോഗ്രസ്സിവ് റെവലേഷൻ ചോദ്യങ്ങളും ഉപചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായി നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരദ്ധ്യായമാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അദ്ധ്യായം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗഖ്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമായി

MALAYALAM ARTICLE – 1 September 2023

രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും വായനാഭാഗം:- വെളിപ്പാട് -1:6  “നമ്മെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ തന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ചു തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിനു നമ്മെ

MALAYALAM ARTICLE – 2 September 2023

ദൈവാശ്രയം     സങ്കീർത്തനധ്യാനം: സങ്കീർത്തനം 56 ദാവിദിsâ ഓരോ പ്രഭാതവും ഓരോരോ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കഷ്ടങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ, പോരാട്ടങ്ങൾ, ജീവിക്കുവാൻ

ആലയത്തിലെ സന്തോഷം

  വായനാഭാഗം:- സങ്കീര്‍ത്തനം 122 :1 ‘യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു നമുക്കു പോകാം എന്നു അവര്‍ എന്നോടു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ സന്തോഷിച്ചു.’ ഒരു ദൈവപൈതല്‍ എപ്പോഴും